Marton Adrienn-nel, Pataky Péterrel és a hét gasztrobloggerrel mostantól még ízesebb az élet

Most mutasd meg! – Játékszabály

Pályázati feltételek

1.) A Játék:

Az IKO Sales House Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: Szervező vagy ISH) pályázati formában nyereményjátékot indít „Most mutasd meg!” (a továbbiakban: Játék) néven.

A nyereményjáték 2014. július 1. és 2014. augusztus 24. közötti időszakban kerül megrendezésre.

A játék információs felülete: www.izeselet.hu/mostmutasdmeg

 2.) Részvétel a játékban:

A játékban 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki a 3. pontban leírt feltételeknek megfelel (a továbbiakban: Résztvevő vagy Játékos), és elfogadja a jelen pályázati feltételeket.

A Játékban nem vehetnek részt az IKO Sales House Kft. munkatársai, illetve a vele megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő  szerződéses partnereik és a Játék lebonyolításában résztvevő társaságok munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Jelentkezni egyénileg, a www.izeselet.hu/mostmutasdmeg internetes felületen (a továbbiakban: Honlap) lehet. 

A Résztvevő a jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ISH az önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, telefonszámát, lakcímét és e-mail címét – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – kezelje, a Honlapon található és a regisztráció során elfogadott adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

 3.) A Játék lebonyolítása:

A Játék célja, hogy a játék időtartama alatt a Résztvevők írásos vagy videó formában bemutassák konyhai praktikáikat, mely alkotások (a továbbiakban: Pályaművek) bemutatásával, sorsolás alapján, a promócióban meghatározott nyereményeket nyerhetnek.

A pályázás menete:

Pályázni a [email protected] email címre beküldött írásos anyaggal vagy videóval, azaz Pályaművekkel lehet. A Pályaművekhez mellékelni kell a regisztrációt követően letöltött és kitöltött formanyomtatványt és egy 1 (egy) évnél nem régebbi fényképet (640×480 px) a pályázóról.

Egy Játékos legfeljebb 3 (három) darab Pályaművet küldhet be.

Beküldési határidő: 2014. augusztus 24. vasárnap

Írásos anyaggal történő pályázás esetén a fenti email címre maximum 800 karakterben kell leírni a praktikát, valamint csatolni kell fényképe(ke)t (640×480 px) a praktika illusztrálásáról.

Videóval történő pályázás esetén a videót (a formanyomtatványt, a pályázóról fényképet) Mammutmail (www.mammutmail.com) fájlküldő segítségével kell elküldeni a fent megadott email címre.

A pályázás feltételei:

– a Résztvevő megfelel a 2.) pontban foglalt feltételeknek
– személyes adatok megadása (teljes név, azaz vezeték és keresztnév, életkor, lakhely, telefonszám, e‐mail cím)
– a pályázat részét képező formanyomtatvány maradéktalan kitöltése
– fénykép (640×480 px) megküldése a Résztvevőről, mely nem régebbi 1 évnél
– a pályázati anyag egyébként megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, valamint a jelen Pályázati feltételeknek, különösen az 5.) pontban vállalt kötelezettségeknek

A fent megjelölt feltételek hiánytalan megléte esetén a www.izeselet.hu/mostmutasdmeg oldalon regisztrációs oldal kitöltése, a Játékszabályzat elfogadása és pályázati anyag hiánytalan beküldése számít érvényes jelentkezésnek. A regisztrációt követően ISH egy azonnali automatikus üzenetben a regisztrációt megerősítő visszaigazolást küld a Résztvevőnek.

A beérkezett pályázatokat az www.izeselet.hu weboldal szerkesztősége fogadja be, és a Szervező által meghatározott háromtagú zsűri (a továbbiakban: Zsűri) – a nyilvánosság kizárásával – ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a kiírt követelményeknek. A Zsűri tagjai saját belátásuk szerint, indokolás nélkül dönthetnek arról, hogy melyik pályamű minősül érvényesnek. Amennyiben a zsűri a pályázatot érvényesnek nyilvánítja, erről a Szervező egy újabb visszaigazoló e-mailt küld a Résztvevőnek. Ezt követően a feltételeknek megfelelő pályaműveket a szerkesztőség regisztrálja és folyamatosan publikálja a www.izeselet.hu weboldalon. A Zsűri a pályázat időtartama alatt bármikor, indokolás nélkül is kizárhat valamely pályaművet a játékból, amennyiben az utóbb a feltételekbe ütközőnek minősül. A Zsűri vizsgálatának eredményéről Szervező minden esetben visszajelzést küld a Pályázónak.

 4.) Nyeremények és sorsolás:

Minden héten az adott héten Pályaművet beküldők között kisorolásra kerül három nyereménytárgy. A heti sorsolások időpontja: a tárgyhetet követő hét első napja.
A játék végén a játék időszaka alatt beérkezett összes pályázat közül kisorolásra kerül három darab pályamű, amelyek beküldői így megnyerik a három fődíj egyikét.

Szervező fenntartja a jogot, hogy további nyereményeket, különdíjakat ajánljon fel több kiemelkedő pályamű esetén.

Résztvevő tudomására szolgál továbbá, hogy a zsűri döntésével/véleményével és a sorsolással kapcsolatban nincs helye semmiféle jogorvoslatnak.

A nyertesek sorsolása a nyilvánosság kizárásával, véletlenszerűen, a http://www.random.org/ tényleges véletlen szám generátor segítségével történik.

A fődíjak sorsolásának időpontja: 2014. augusztus 29. péntek

Szervező a www.izeselet.hu honlapon teszi közzé a nyertesek nevét, valamint azokat a regisztráció során megadott email címre küldött elektronikus levél formájában értesíti. A kisorsolt nyerteseknek a nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatait Szervező átadja a nyereménytárgy felajánlójának, aki gondoskodik a nyereménytárgyak nyertesekhez történő eljuttatásáról. A nyertesek a nyereményeket kötelesek átvenni, jogvesztés terhe mellett. A nyeremény átadásának minősül, ha azt a nyertesnek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozója, vagy a nyertes által megadott címre bejelentkezett más személy veszi át.

Abban az esetben, ha a Játékos kizárásra kerül, vagy az eredmény közlését követően nem elérhető (96 órán belül), vagy egyéb okból kifolyólag nyereményét átvenni nem tudja, vagy nem kívánja, helyette a soron következő kisorsolt Játékos minősül győztesnek.

A Szervező az eredmény kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azon Játékosokat, akikről a jelentkezést követően a Játék ideje alatt derül ki, hogy nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek.

5.) Szavatosságvállalások:

A Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelentkezéssel a Játékszabály feltételeit elfogadja, és egyben kijelenti, hogy az abban leírt feltételeknek maradéktalanul megfelel és az abban leírt korlátozásokba jelentkezése nem ütközik.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa elküldött tartalmakat az ISH televíziós műsorszolgáltatás és egyéb tartalomszolgáltatás során szabadon felhasználhatja, illetve jogszerűen nyilvánosságra hozhatja. ISH fenntartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a pályázók által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről.

Résztvevő jelen Játékszabályzat elfogadásával, minden egyéb nyilatkozat nélkül átruházza Szervezőre a Játék folyamán esetlegesen létrejövő szerzői művekkel kapcsolatos valamennyi szerzői és/vagy szomszédos jogi teljesítményeken, műveken fennálló összes jogot, értve ezalatt különösen a vagyoni jogokat és a kizárólagos és minden korlátozástól mentes felhasználás, illetőleg a hasznosítás jogát. Résztvevő a művek tekintetében lemond mindazon saját, vagy általa megszerzett szerzői jogairól (jelenleg hatályos jogszabályok szabályozásai szerint vagyoni jogairól), amelyről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján egyáltalán lemondhat, illetve ezen jogosultságokat maradéktalanul Szervezőre átruházza. Szervező mindezekre tekintettel a bármilyen módon szellemi alkotásnak minősülő szerzői, illetve szomszédos jogi műveken
– kizárólagos,
– harmadik személynek átengedhető, átruházható,
– területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélküli
– vagyoni, felhasználási jogot szerez, illetve a felhasználást engedélyezheti.

A felhasználási jog kiterjed az Szjt.-ben foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű kép vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is. A felhasználási jogok gyakorlása során az ISH jogot nyer többek között a tartalom, mint szellemi alkotás – időbeli és térbeli korlátozástól független – egészben vagy részletekben való bármilyen már ismert – földi, kábel, pay-tv, műhold, stb. – sugárzására, ismétlésére, bármilyen technikával történő (ismételt sugárzást is lehetővé tevő) rögzítésére, feliratozására, kereskedelmi értékesítésre, bármilyen hordozón való példányszámtól független műpéldányonkénti terjesztésére, televíziós műsorban való felhasználására, korlátlan jellegű többszörözésére (ide értve a feltöltött tartalom kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is), nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, továbbá átdolgozására, valamint az Internet útján való egyedi lehívással megvalósuló felhasználásra és annak engedélyezésére is.

A fentiek értelmében Résztvevő jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ISH a Részvevő által beküldött pályaművet felhasználja és közzé tegye a www.izeselet.hu weboldalon, Youtube csatornán, az Ízes Élet című műsor Facebook közösségi oldalán, bemutassa a játék promóciójában vagy az RTL Klub elnevezésű televíziós csatornán sugárzott Ízes Élet Mautner Zsófival című műsorban, továbbá azt harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében tovább adja.

Résztvevő kifejezett hozzájárulását adja a közreműködésével készült hang- és képfelvételek, nyilvánosságra hozatalához, vagy más felhasználásához. Résztvevő vállalja, hogy szerzői és szomszédos jogi védelem alatt álló műveiknek a korlátlan és kizárólagos felhasználására adott hozzájárulását vagy más jelen Játékszabályzat szerint adott hozzájárulását nem vonja vissza.

Résztvevő az esetleges közreműködők tekintetében is szavatolja ugyanezt és ezúton kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a visszavonással okozott kárt megtéríteni köteles abban az esetben is, ha a közreműködő vonta vissza a hozzájárulását.

Résztvevő szavatolja, hogy a beküldött pályamű(vek) a sajátja(i), harmadik személynek nincsen a szerzői és/vagy szomszédos jogi művekre olyan joga, amely akadályozná, kizárná és/vagy korlátozná ISH jogszerzését, jogok gyakorlását illetve felhasználási jogát. Résztvevő szavatolja az átruházott szerzői/ szomszédos jogi művek és jogok per-, teher-, és igénymentességét, továbbá, hogy a szerzői és/vagy szomszédos jogi teljesítmények, művek nem sértik harmadik személyek szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét, vagy egyéb jogait. Résztvevő külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, és azok a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

Résztvevő kijelenti, hogy sem ő sem az érdekkörében eljáró személy nem tanúsít olyan magatartást, amely áru vagy szolgáltatás reklámozására alkalmas.

A részvétel kizárólag a résztvevő saját maga által készített pályamű feltöltésével érvényes. Bármilyen más forrásból és szerzőtől eredő mű részben vagy egészben történő felhasználása a részvételi feltételek megsértését jelenti, és az adott résztvevő kizárását vonja maga után.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az esetleges jogsértésekkel szemben teljes mértékben helytállni köteles, ezzel kapcsolatosan Szervező felelőssége kizárt. A képmással való visszaélések automatikusan a játékból való kizárást eredményezik.

6.) A Játékos jelentkezésével és a jelen játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, és minden további feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

–          ISH a győztesek önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét (Vezetéknév, Keresztnév), lakcímét (kizárólag település/város), fényképét és nyereményét a www.izeselet.hu oldalon, az Ízes Élet című műsor Facebook közösségi oldalán, a Játék eredményéről beszámoló print és on-line közleményekben minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza;

–          bármely Résztvevőről kép és hangfelvétel készüljön, valamint felhasználásra kerüljön. Minden résztvevő vállalja, hogy Szervező felkérésére az RTL Klub elnevezésű csatornán futó Ízes Élet Mautner Zsófival című vagy ahhoz hasonló tematikájú műsorban részt vesz és szerepel;

–          a három győztes Résztvevőről készített felvételeket ISH teljes egészében vagy részleteiben a reklám-promócióihoz, illetve PR tevékenységéhez felhasználja, idő-, tér- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül, bármely médiumban, illetve azokat harmadik személy részére átadja.

Ezen nyilatkozatok visszavonása esetén a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és Szervező a soron következő pályázót díjazza.

7.) A Játékkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.izeselet.hu weboldalon.

8.) A Szervező a játékszabályzat és játékmenet előzetes tájékoztatás és indokolás nélküli módosításának, kiegészítésének jogát fenntartja. Amennyiben sor kerül különdíjasok kiválasztására, azokat a többi nyerteshez hasonló módon értesíti.

 

Budapest, 2014. június