Marton Adrienn-nel, Pataky Péterrel és a hét gasztrobloggerrel mostantól még ízesebb az élet

Instagram Játékszabályzat

Játékszabályzat

1.) A Játék:

1.1  Az IKO Sales House Kft. (székhely:1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; a továbbiakban: Szervező vagy ISH) nyereményjátékot indít „Ízes élet – Mutasd meg, hogy mennyire szeretsz enni” (a továbbiakban: Játék) néven.

1.2  A nyereményjáték 2014. december 8. és 2014. december 21. közötti időszakban kerül megrendezésre.

1.3  A játék felülete: http://instagram.com/izeselet

 2.) Részvétel a játékban:

2.1  A játékban 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki a jelen játékszabályzatban leírt feltételeknek megfelel (a továbbiakban: Résztvevő vagy Játékos), és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

2.2  A Játékban nem vehetnek részt az IKO Sales House Kft. munkatársai, illetve a vele megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő  szerződéses partnereik és a Játék lebonyolításában résztvevő társaságok munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3  A Résztvevő a képek feltöltésével mint ráutaló magatartással fogadja el a jelen játékszabályokat. A képek feltöltésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ISH az önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, Instagram felhasználónevét és e-mail címét – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – kezelje.

 3.) A Játék lebonyolítása:

3.1  A Játék célja, hogy a játék időtartama alatt a Résztvevők  képek formájában bemutassák kapcsolatukat a sütés-főzéssel, kedvenc ételükkel, mely képek (a továbbiakban: kép / képek) feltöltésével, sorsolás alapján, a promócióban, illetve a jelen szabályzatban meghatározott nyereményt nyerhetik meg.

3.2  A játék menete:

A Játékosnak az „Ízes élet” Instagram felületen követnie kell az Ízes életet (http://instagram.com/izeselet). Az Ízes élet követésekor a Játékos Instagram felhasználói adatai elérhetővé válnak Szervező részére. Ezt követően bármilyen saját képet feltölthetnek a témában, mely képeket #izesazeletem tag-gel kell ellátniuk. Egy Játékos több képet is feltölthet.

 4.) Nyeremények és sorsolás:

4.1  A Játék időtartama alatt a képet feltöltők között kisorolásra kerül az alábbi nyereménytárgy:

1 db GATEAUX búra tállal (üveg, méret: 32,5cm) a BUTLERS felajánlásából.

 4.2  A nyertes sorsolása a nyilvánosság kizárásával, véletlenszerűen, a http://www.random.org/ tényleges véletlen szám generátor segítségével történik, Szervező hivatalos helyiségében.

4.3  A sorsolás időpontja: 2014. december 22.

4.4  Szervező az Ízes élet Instagram feed-en teszi közzé a nyertes nevét. Miután Szervező a nyertes nevét kihirdette, a nyertes köteles a nyereményért elektronikus levél formájában jelentkezni a következő email címre küldött levéllel: [email protected]. A kisorsolt nyertest a nyeremény átvételének részletes feltételeiről válasz e-mail-ben tájékoztatja Szervező. Játékos köteles a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat Szervezőnek megadni.

4.5  A nyertes a nyereményt köteles átvenni, jogvesztés terhe mellett. Abban az esetben, ha a Játékos kizárásra kerül, vagy az eredmény közlését követően 2014. január 5. napjáig nem jelentkezik a fent megadott e-mail címen, vagy bármely okból kifolyólag nyereményét átvenni nem tudja, vagy nem kívánja, helyette Szervező pótnyertest sorsol.

4.6  A Szervező az eredmény kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azon Játékosokat, akikről a jelentkezést követően a Játék ideje alatt derül ki, hogy nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek.

5.) Szavatosságvállalások:

5.1  A Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a képek feltöltésével a Játékszabály feltételeit elfogadja, és egyben kijelenti, hogy az abban leírt feltételeknek maradéktalanul megfelel, és részvétele nem ütközik az abban leírt korlátozásokba.

5.2  A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa elküldött tartalmakat az ISH egyéb tartalomszolgáltatás során szabadon felhasználhatja, illetve jogszerűen nyilvánosságra hozhatja. ISH fenntartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a Játékos által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről.

5.3  Résztvevő jelen Játékszabályzat elfogadásával, minden egyéb nyilatkozat nélkül átruházza Szervezőre a Játék folyamán esetlegesen létrejövő szerzői művekkel kapcsolatos valamennyi szerzői és/vagy szomszédos jogi teljesítményeken, műveken fennálló összes jogot, értve ezalatt különösen a vagyoni jogokat és a kizárólagos és minden korlátozástól mentes felhasználás, illetőleg a hasznosítás jogát. Résztvevő a művek tekintetében lemond mindazon saját, vagy általa megszerzett szerzői jogairól (jelenleg hatályos jogszabályok szabályozásai szerint vagyoni jogairól), amelyről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján egyáltalán lemondhat, illetve ezen jogosultságokat maradéktalanul Szervezőre átruházza. Szervező mindezekre tekintettel a bármilyen módon szellemi alkotásnak minősülő szerzői, illetve szomszédos jogi műveken
– kizárólagos,
– harmadik személynek átengedhető, átruházható,
– területi, módbeli és időbeli vagy más korlátozás nélküli
– vagyoni, felhasználási jogot szerez, illetve a felhasználást engedélyezheti.

5.4   A fentiek értelmében Résztvevő jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ISH a Részvevő által feltöltött képet felhasználja és közzé tegye az Ízes élet Instagram felületén és az Ízes Élet című műsor Facebook közösségi oldalán, bemutassa a játék promóciójában, továbbá azt harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében tovább adja.

5.5  Résztvevő kifejezetten vállalja, hogy szerzői és szomszédos jogi védelem alatt álló műveinek a korlátlan és kizárólagos felhasználására adott hozzájárulását vagy más jelen Játékszabályzat szerint adott hozzájárulását nem vonja vissza.

5.6  Résztvevő az esetleges közreműködők tekintetében is szavatolja ugyanezt és ezúton kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a kép készítéséhez, de a róluk készült kép nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.

5.7  Résztvevő tudomásul veszi, hogy a visszavonással okozott kárt megtéríteni köteles abban az esetben is, ha a közreműködő vonta vissza a hozzájárulását.

5.8  Résztvevő szavatolja, hogy a feltöltött kép a sajátja, harmadik személynek nincsen a szerzői és/vagy szomszédos jogi művekre olyan joga, amely akadályozná, kizárná és/vagy korlátozná ISH jogszerzését, jogok gyakorlását illetve felhasználási jogát. Résztvevő szavatolja az átruházott szerzői/ szomszédos jogi művek és jogok per-, teher-, és igénymentességét, továbbá, hogy a szerzői és/vagy szomszédos jogi teljesítmények, művek nem sértik harmadik személyek szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét, vagy egyéb jogait. Résztvevő külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, megszerzésével, illetve közzétételével bűncselekményt, szabálysértést nem valósít meg, és azok a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

5.9  A Résztvevő által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

 • nem harmadik személy szellemi terméke,
 • nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait,
 • nem sérti a jóízlést vagy a közerkölcsöt,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
 • nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

5.10 Résztvevő kijelenti, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely áru vagy szolgáltatás reklámozására alkalmas.

5.11 A részvétel kizárólag a Résztvevő saját maga által készített kép feltöltésével érvényes. Bármilyen más forrásból és szerzőtől eredő mű részben vagy egészben történő felhasználása a részvételi feltételek megsértését jelenti, és az adott résztvevő kizárását vonja maga után.

5.12 Résztvevő tudomásul veszi, hogy az esetleges jogsértésekkel szemben teljes mértékben helytállni köteles, ezzel kapcsolatosan Szervező felelőssége kizárt. A fenti felsorolásban foglaltak bármelyikével való visszaélés automatikusan a játékból való kizárást eredményezi.

 6.) Adatvédelem

6.1  A Játékos jelentkezésével és a jelen játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, és minden további feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

–          ISH a Résztvevő önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét (Vezetéknév, Keresztnév), Instagram felhasználónevét feltöltött képét és nyereményét az Ízes élet Instagram oldalán, az Ízes Élet című műsor Facebook közösségi oldalán, a Játék eredményéről beszámoló print és on-line közleményekben minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza;

–          ISH, mint Adatkezelő a megadott adatokat a fenti célokra nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza és Résztvevő a Játékra való jelentkezéssel elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul.

6.2  Ezen nyilatkozatok visszavonása esetén a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát, és Szervező pótnyertest sorsol.

 6.3  A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a izeselet.hu honlap adatkezelési szabályzata az irányadó: https://izeselet.hu/felhasznalasi-feltetelek/

 7.) A Játékkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a http://instagram.com/izeselet oldalon.

 8.) A Szervező a játékszabályzat, a nyereménytárgy és a játékmenet előzetes tájékoztatás és indokolás nélküli módosításának, kiegészítésének jogát fenntartja.

 

Budapest, 2014. december 5.